Δράσεις πολιτικής

Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε έναν μηχανισμό προσέγγισης και ένταξης νέων από μειονεκτούντα υπόβαθρα, μέσω συγκεκριμένων αλλαγών πολιτικής και προγράμματος. Έτσι, θα αναπτύξουμε 10 δράσεις πολιτικής και θα διασφαλίσουμε ότι οι τοπικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα λάβουν υπόψη τις προτάσεις πολιτικής και τη στρατηγική μας.