Partnerlus

Projekt hõlmab 11 partnerit 10 riigist üle Euroopa, kellel on kogemused töötamaks mitmekülgsete raskes seisus ja tõrjutud piirkondade noorte rühmadega võimaldamaks neile osalemiseks ruumi. Koordineeriv partner on Youth for Exchange and Understanding, asukohaga Belgias.

Kohalikul tasandil töötavad partnerid üle Euroopa (põhjas: Rootsi, Eesti; läänes: Saksamaa; keskel: SlovakkiaSloveenia; lõunas: Põhja-Makedoonia, ItaaliaPortugalKreeka) noortega keerulistest piirkondadest - need noored kes tunnevad nähtamatuna, et neid ei kuulata ega armastata, kellel pole lootust tuleviku suhtes ega tööriistu mõjutamaks oma arengut või oma kogukonna arengut.

Euroopa tasemel annavad OBESSU ja YEU noortele hääle koolides, noorteorganisatsioonides ja mitteametlikes rühmades. Kommunikeerides noorte vajadusi ja huve otsuste langetajatele kaasatakse neid uute tööriistade ja lähenemiste arendamisse, et muuta noori aktiivsemaks, nähtavamaks ja kostvamaks üle Euroopa.

 

ActionAid Itaalia

ActionAid on rahvusvaheline Itaalias ja 45 riigis üle maailma töötav organisatsioon võitlemaks vaesuse ja ebaõiglusega. See on töötanud inimestele, kogukondadele ja rühmadele ausa ja õiglase maailma loomiseks rohkem kui 40 aastat, et saavutada jätkusuutlikkust ja püsivaid muutusi ning suurendada sotsiaalset võrdõiguslikkust. Selle missiooniks on tuua inimesed keskmesse nii, et nad saaksid nõuda oma õigusi, luua ruumi demokraatias osalemiseks mistahes kogukonda nad kuuluvad, kas siis Itaalia äärelinnad või väikseimad India külad.

ADEL Slovakkia

ADEL Slovakia juurutab mitmekülgseid projekte, koolitusi, noortevahetusi ja teisi haridustegevusi ning töötab koos laia asutuste võrgustikuga, et korraldada sündmusi ja teostada uuringuid ja analüüsi kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel.

ADEL katab laia teemade valdkonda hõlmates noorte kaasamist, kultuuridevahelist dialoogi, kodanikuaktiivsust, ettevõtlust, sporti, tervislikku elustiili, rahu loomist ja ka kunsti ja kultuuri. Kõik projektid ja tegevused põhinevad mitteformaalsel haridusel, kogemuslikul ja kultuuridevahelisel õppel, sotsiaalsel kaasatusel ja aktiivsel osalusel.

Balkani ühinenud seltsid (United Societies of Balkans, USB)

Balkani ühinenud seltsid (United Societies of Balkans, USB) on mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon Thessalonikis Kreekas, mis töötab noorte, inimõiguste ja kultuuridevahelise dialoogiga. See asutati 2008. aastal aktiivsete noorte rühma poolt, kes soovisid käsitleda sotsiaalseid probleeme, mis mõjutavad noori Balkanil ja Ida-Euroopas. Organisatsiooni visioon ja eesmärk on võimestada noori, arendada osalemist majandus- ja sotsiaalsfääris, noorte liikuvust, vabatahtlikkust ja inimõigusi. Eriti pöörab USB suurt tähelepanu inimressursidele, sest organisatsiooni areng on otseselt seotud selle indiviidide arenguga.

Fryshuset

Fryshuset on Rootsi asutus, mille visioon põhineb uskumusel, et julgustamine, kindlus, vastutustunne ja arusaamine on vajalik, et võimaldada noortel arendada oma kaasasündinuid võimeid ja leida tee ühiskonda. Fryshuset omab 35 aastast kogemust töös positiivsete jõudude mobiliseerimisel noortes - eriti neis, kes on pärit tõrjutud keskkondadest. Seetõttu on Fryshuset oluline jõud Rootsi sotsiaalsetes muutustes.

Kultuur Euroopasse (Culture Goes Europe, CGE)

Kultuur Euroopasse (CGE) on mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mida juhivad noored spetsialistid, kes kujundavad, rakendavad ja hindavad kohalikke ja rahvusvahelisi noorteprojekte.

CGE omab rohkem kui kümneaastast kogemust hariduslike kontseptsioonide loomises, mis võimaldab osalejatel arendada enese polt määratletud õpistrateegiaid mitteformaalses hariduses.

Me usume kõigi võrdsete võimaluse olulisusesse ja fundamentaalsesse imperatiivi sõltumatult riiklikust, sotsiaalsest või isiklikust taustast. Me töötame Tüüringis, Saksamaal ja Euroopas ning laiemalt koos avatud ja rahuliku ühiskonna nimel, et arendada mõtete mitmekesisust, inimõigusi ja ühiskondlikke leppeid.

Nende väärtuste arendamiseks pakub CGE erinevaid hariduslikke võimalusi ja programme, mis toob kokku noori, täiskasvanuid ja eksperte üle Euroopa, et jagada ja arutada oma kogemusi ja arvamusi. Meie eesmärk on julgustada ühist arusaamist, mis leviks üle riigipiiride, sotsiaalsete taustade ja isiklike eelistuste ning töötada ühise identiteedi ja kaasatud kodanike huvides Euroopas ja maailmas.

Kultuuridevahelise dialoogi keskus (Center for Intercultural Dialogue, CID)

Kultuuridevahelise dialoogi keskus (CID) on kodanikuühiskonna organisatsioon, mis töötab, et arendada kultuuridevahelist aktsepteerimist ja aktiivset kodanlust võimekust arendavate protsesside, hariduse ja noorsootöö abil. Organisatsiooni tegevus keskendub mitmetele noortele huvipakkuvatele teemadele: alates teenuste ja teabe pakkumisest lõpetades uuringute ja toega poltiiliste otsuste langetamiseks ja suhtlusvõrgustike loomisega.

CID töötab, et luua mitmekesiseid vastutustundlikke ja kooperatiivseid kogukondi, kus kodanikud panustavad aktiivselt sotsiaalarengusse ja integratsiooni. Meie missiooniks on tagada jätkusuutlikku kogukondlikku arengut, luues võimalusi suhelda kodanikuühiskonnas kvalitatiivselt, parandada õppimisvõimalusi ja kaasata aktiivselt noori ja teisi kodanikke.

Mladinski Center BIT (MC BIT)

Mladinski Center BIT on esimene noortekeskus Bela Krajina piirkonnas (SE Slovenia), mis asutati 2004. Aasta lõpus piirkonna kahe kõige aktiivsema noorteassotsiatsiooni poolt (MKK noorte kultuuriklubi, Bela Krajina KBS õpilasühendus). Peamine sihtrühm on noored vanusevahemikus 15 kuni 30 eluaastat. Eriline tähelepanu on pööratud noortele, kellel on vähem võimalusi, eriti pöörates tähelepanu sotsiaalsetele, majanduslikele ja hariduslikele barjääridele.

MC BIT visioon on luua meeskond, mis töötaks tõhusalt täitmaks noorte vajadusi ja mis selle tagajärel julgustab noori seostuma organisatsiooni väärtustega.

Meie missiooniks on luua ja koordineerida programme ja projekte, mis võimaldavad noortel kulutada oma aega loovalt, täites hariduslikke, ekspert, kultuurseid ja kunstilisi vajadusi.

MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão

MOJU – Associação Movimento Juvenil emOlhão on Portugali noorteorganisatsioon, mis töötab kohalikul tasandil, on mittetulunduslik ja sõltumatu poliitilistest, ärilistest või usklikest kuuluvustest. MOJU sihiks on panustada ruumi arengusse, kus noored saavad väljendada oma arvamusi ja osaleda otsustusprotsessides aktiivselt ja jätkusuutlikult. Me usume, et noorte kaasatus ühiskonna aktiivse osaluse arengusse on essentsiaalne, et suurendada kuuluvustunnet ja arendada noorte elukvaliteeti oma kogukondades.

Organising Bureau of European School Students unions (OBESSU)

The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) on koostööplatvorm Euroopas erinevate riikide kooliõpilaste ühingute jaoks üldhariduse ja 2. taseme kutsehariduse tasemel. See asutati 1975. aasta Aprillis Dublinis Iirimaal ning ühendab liikmesriike, kandidaatriike ja sidusasutusi üle Euroopa. Kõik liikmesühendused on sõltumatud, riiklikud, esinduslikud ja demokraatlikud koolinoorte ühendused.

Sauga Avatud Noortekeskus (Sauga ANK)

Sauga Avatud Noortekeskus pakub erinevaid vaba aja veetmise ja mitteametliku haridustegevuse võimalusi noortele, et nad omandaksid uusi oskusi ja teadmisi vastavalt nende vanusele ja huvidele. Koos koolitatud noorte rühmaga arendab ja organiseerib Sauga ANK erinevaid kohalikke projekte ja üritusi noortele üle riigi.

Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Youth for exchange and understanding töötab, et edendada inimõiguste vaimus rahu, mõistvust ja koostööd noorte vahel üle maailma.

Asutatud Strasbourgis 1986. aastal 120 noore inimese poolt 11 erinevast riigist, tänapäeval oleme European Youth Forum liige, mis on iseseisev INGYO ja NYC platvorm Euroopas. Meie tegevustega on seotud noori inimesi rohkem kui 30 riigist üle Euroopa ja Aafrika. Rahvusvahelise võrgustikuna esindame noorsootöö valdkonnas oma liikmete kogukonda kontaktis institutsioonide ja partneritega.

YEU kasutab mitteformaalseid haridusmeetmeid, et arendada tolerantsust ja teadlikkust erinevatest riikidest, kultuuridest ja traditsioonidega noorte vahel. Global Education mõõdiku ja Intercultural Learning tegevuste abil arendame mõistvust ja aktiivset kodanlust kvaliteetsete noortevahetuste, seminaride, konventsioonide, kohtumiste, õpikülastuste, koolituskursuste ja mitteformaalse hariduse arendamise kaudu.