Partnerstvo

Na projekte spolupracuje 11 partnerov z 10 krajín z celej Európy s odbornými znalosťami práce s rôznymi skupinami mladých ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných oblastí a poskytovania priestoru pre ich participáciu. Koordinujúcou organizáciou je Youth for Exchange and Understanding so sídlom v Belgicku.

Na lokálnej úrovni budú partneri z celej Európy (sever: Švédsko, Estónsko; západ: Nemecko; stred: Slovensko, Slovinsko; juh: Severné Macedónsko, Taliansko, Portugalsko, Grécko) pracovať s mládežou zo znevýhodnených oblastí - tými mladými ľuďmi, ktorí sa cítia neviditeľní, nevypočutí alebo nemilovaní, bez nádeje na lepšiu budúcnosť a bez nástrojov na ovplyvňovanie ich vlastného rozvoja alebo rozvoja ich komunít.

Na európskej úrovni budú OBESSU a YEU hlasovať za mladých ľudí zo škôl, mládežníckych organizácií a neformálnych skupín. Komunikovaním potrieb a záujmov mladých ľudí rozhodovacím organizánom sa budú podieľať na rozvoji nových nástrojov a prístupov, vďaka ktorým budú mladí ľudia aktívnejší, viditeľnejší a viac počutí v celej Európe.

ActionAid Italia

ActionAid je medzinárodná organizácia pôsobiaca v Taliansku a v 45 krajinách sveta s cieľom odstraňovať chudobu a nespravodlivosť. Už viac ako 40 rokov pracuje na spravodlivejšom svete s ľuďmi, komunitami a skupinami, aby dosiahla udržateľnú a trvalú zmenu a zvýšila sa sociálna spravodlivosť. Ich poslaním je dať ľudí do centra pozornosti, aby sa domáhali svojich práv a vytvárať priestor na demokratickú participáciu v komunitách, nech sú kdekoľvek, od talianskych predmestí po najmenšie indické dediny.

ADEL Slovakia

ADEL Slovakia realizuje rôzne medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny, dobrovoľnícke programy, lokálne podujatia na Slovensku, prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta. Témy projektov a aktivít sú rôzne – napr.  podpora športu a zdravého životného štýlu, ochrana životného prostredia, podnikateľské vzdelávanie, aktívna participácia a pod.) Všetky projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.

Center for Intercultural Dialogue (CID)

Centrum pre medzikultúrny dialóg (CID) je mimovládna organizácia, ktorá sa usiluje podporovať medzikultúrne prijatie a aktívne občianstvo prostredníctvom procesov budovania kapacít, vzdelávania a práce s mládežou. Činnosť organizácie sa zameriava na mnoho aspektov, ktoré zaujímajú mladých ľudí: od poskytovania služieb a informácií až po výskum a podporu tvorby politiky a vytvárania sietí.

CID pracuje na vytvorení rôznych zodpovedných a spolupracujúcich komunít, kde občania aktívne prispievajú k sociálnemu rozvoju a integrácii. Naším poslaním je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj komunity vytváraním príležitostí pre kvalitné zapojenie občianskej spoločnosti, zlepšovanie možností vzdelávania a aktívne zapojenie mladých ľudí a ďalších občanov.

Culture Goes Europe (CGE)

Culture Goes Europe (CGE) je nezisková mimovládna organizácia riadená mladými profesionálmi, ktorí navrhujú, realizujú a hodnotia lokálne a medzinárodné mládežnícke projekty.

CGE má viac ako desaťročné skúsenosti s tvorbou vzdelávacích konceptov, ktoré umožňujú účastníkom rozvíjať sebestačnú stratégiu učenia sa v rámci neformálneho vzdelávania.

Veríme v dôležitosť a zásadný imperatív rovnakých príležitostí pre všetkých, nezávisle od národného, ​​sociálneho alebo osobného prostredia. Snažíme sa o otvorenú a mierovú spoločnosť v Durínsku, Nemecku, Európe a mimo nej, ktorá podporuje rozmanitosť myslenia, ľudských práv a občianskej angažovanosti.

Na podporu týchto hodnôt poskytuje CGE rôzne vzdelávacie príležitosti a programy, ktoré spájajú mladých ľudí, dospelých a odborníkov z celej Európy, aby zdieľali a diskutovali o svojich skúsenostiach a názoroch. Naším cieľom je podporovať vzájomné porozumenie, ktoré presahuje štátne hranice, sociálne zázemie a osobnú príslušnosť, a usilovať sa o spoločnú identitu angažovaných občanov Európy a celého sveta.

Fryshuset

Fryshuset je švédska nadácia, ktorej vízia je založená na presvedčení, že je potrebné povzbudenie, dôvera, zodpovednosť a porozumenie, aby mladí ľudia mohli rozvíjať svoje vrodené schopnosti a nájsť svoju cestu do spoločnosti. Fryshuset má 35-ročné skúsenosti s prácou s mobilizáciou pozitívnych vlastností u mladých ľudí, najmä v marginalizovaných prostrediach. Fryshuset tak predstavuje významnú silu pre spoločenské zmeny vo Švédsku.

Mladinski Center BIT (MC BIT)

Mladinski Center BIT je prvé mládežnícke centrum v regióne Bela Krajina (SE Slovinsko), ktoré na konci roka 2004 založili dve najaktívnejšie mládežnícke združenia v tejto oblasti (MKK - Kultúrny klub mládeže, KBS - Študentská spoločnosť Bielej krajiny). Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov. Osobitná pozornosť sa venuje mladým ľuďom s obmedzenými príležitosťami, najmä tým, ktorí majú sociálne, ekonomické a vzdelávacie bariéry.

Víziou MC BIT je vytvoriť tím, ktorý bude efektívne pracovať na plnení potrieb mladých ľudí a následne povzbudí mladých ľudí, aby sa identifikovali s hodnotami organizácie.

Poslaním je pripraviť a koordinovať programy a projekty, ktoré umožňujú mladým ľuďom tvorivo tráviť voľný čas a plniť ich vzdelávacie, odborné, kultúrne a umelecké potreby.

MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão

MOJU - Associação Movimento Juvenil emOlhão je portugalská mládežnícka organizácia, ktorá pracuje na lokálnej úrovni, je nezisková a nezávislá od akejkoľvek politickej, syndikalizmu alebo náboženskej príslušnosti. Cieľom MOJU je prispieť k rozvoju priestoru, kde môžu mladí ľudia vyjadrovať svoje názory a aktívne a udržateľne sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch. Veríme, že zapojenie mládeže do rozvoja aktívnej participácie na živote spoločnosti je nevyhnutné na zvýšenie pocitu spolupatričnosti a podporu lepšej kvality života mladých ľudí v ich komunitách.

Open Youth Centre of Sauga (Sauga ANK)

Mládežnícke centrum Sauga poskytuje rôzne voľnočasové a neformálne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí na získanie nových zručností a vedomostí na základe ich veku a záujmov. Spolu s mládežníckou skupinou Sauga ANK rozvíjajú a organizujú rôzne lokálne projekty a podujatia pre mladých ľudí po celej krajine.

Organising Bureau of European School Students unions (OBESSU)

The Organising Bureau of European School Student Unions / Organizačný výbor európskych školských odborových zväzov (OBESSU) je platformou pre spoluprácu medzi národnými školskými odborovými zväzmi pôsobiacimi v oblasti všeobecného stredného a stredného odborného vzdelávania v Európe. Bola založená v apríli 1975 v írskom Dubline a združuje členské, kandidátske a pridružené organizácie z celej Európy. Všetky členské organizácie sú nezávislé, národné, reprezentatívne a demokratické študentské organizácie.

United Societies of Balkans (USB)

United Societies of Balkans (USB) je nezisková mimovládna organizácia so sídlom v gréckom Solúne, ktorá pracuje v oblasti mládeže, ľudských práv a medzikultúrneho dialógu. Bola založená v roku 2008 založením skupiny aktívnych mladých ľudí, ktorí sa chceli venovať sociálnym problémom, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí na Balkáne a vo východnej Európe. Víziou a cieľom organizácie je podpora posilňovania postavenia mladých ľudí, účasť na hospodárskom a politickom živote, mobilita mladých ľudí, dobrovoľníctvo a ľudské práva. USB pripisuje osobitne veľký význam svojim ľudským zdrojom, pretože rozvoj organizácie priamo súvisí s rozvojom jednotlivcov v rámci organizácie.

Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Youth for Exchange and Understanding (Mládež pre výmenu a porozumenie) pracuje na podpore mieru, porozumenia a spolupráce medzi mladými ľuďmi na celom svete v duchu rešpektovania ľudských práv.

Spoločnosť bola založená v Štrasburgu v roku 1986 skupinou 120 mladých ľudí z 11 rôznych krajín. Dnes sme členom Európskeho fóra mládeže, ktoré je nezávislou platformou pre INGYO a NYC v Európe. Do našich aktivít sú zapojení mladí ľudia z viac ako 30 krajín z celej Európy a Afriky. Ako medzinárodná sieť sme zastupiteľským orgánom našich členov v kontaktoch s inštitúciami a partnermi v oblasti mládeže.

YEU využíva metódy neformálneho vzdelávania na zvýšenie tolerancie a povedomia medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín, kultúr a tradícií. Využívaním dimenzie globálneho vzdelávania a aktivít medzikultúrneho učenia podporujeme väčšiu úroveň porozumenia a aktívneho občianstva prostredníctvom rozvoja kvalitných výmen mládeže, seminárov, konvencií, stretnutí, študijných pobytov, školení a výroby neformálnych vzdelávacích zdrojov.