Partnerstvo

Projekt vključuje 11 partnerjev iz 10 evropskih držav s strokovnim znanjem in večletnim delovanjem na področju različnih skupin mladih iz zapostavljenih in marginaliziranih okolij, katerim nudijo prostor za vključevanje v skupnost in možnost sodelovanja. Koordinacijski partner projekta je Youth for Exchange and Understanding iz Belgije

Na lokalni ravni se bodo partnerji iz celotne Evrope (severna: Švedska, Estonija; zahodna: Nemčija; centralna: Slovaška, Slovenija; južna: Severna Makedonija, Italija, Portugalska, Grčija) ukvarjali z mladimi v zapostavljenih soseskah in krajih. Torej s tistimi mladimi, ki se počutijo nevidne, neslišane ali nezaželene, so brez upanja v prihodnost in brez možnosti za vpliv na njihov osebni razvoj ali razvoj njihovih skupnosti. 

Na ravni Evrope bosta glas mladih iz šol, mladinskih organizacij in neformalnih skupin predstavljala OBESSU in YEU. Odločevalcem bosta organizaciji komunicirali potrebe in želje mladih ter bili tako vključeni v ustvarjanje novih orodij in pristopov, s katerimi bodo mladi postali bolj aktivni, vidni in slišani po vsej Evropi. 

 

ActionAid Italia

ActionAid je mednarodna organizacija, ki deluje v Italiji in v 45 državah sveta, kjer se bori proti revščini in krivici. Že 40 let se borijo za pošten in pravičen svet za ljudi, skupnosti in skupine, skušajo doseči trajne in obstojne spremembe ter povečati družbeno pravičnost. Njihovo poslanstvo je postaviti ljudi v ospredje, da lahko uveljavljajo svoje pravice in ustvarjajo prostore za demokratično udeležbo v različnih skupnostih - od italijanskih predmestij do majhnih vasi v Indiji.

ADEL Slovakia

ADEL Slovakia izvaja raznolike projekte, usposabljanja, mladinske izmenjave in ostale izobraževalne aktivnosti. Sodelujejo z mnogimi institucijami, prirejajo dogodke in vodijo razsikate ter analize na lokalni, državni in mednarodni ravni.

ADEL pokriva širok spekter tem od mladinske participacije, medkulturnega dialoga, aktivnega državljanstva do podjetništva, športa, zdravega življenjskega sloga, mirovništva pa tudi kulturo in umetnost. Vsi njihovi projekti slonijo na pristopih neformalnega izobraževanja, izkustvenega in medkulturnega učenja, družbene vključenosti in aktivne participacije.

Center for Intercultural Dialogue (CID)

Center za medkulturni dialog (CID) je civilna družbena organizacija, ki dela na promociji medkulturnega sprejemanja in aktivnega državljanstva skozi procese povečevanja zmožnosti, izobraževanja in mladinskega dela. Dejavnosti organizacije se osredotočajo na mnoge vidike, ki zanimajo mlade: od zagotavljanja storitev in informacij do raziskovanja in podpore za ustvarjanje politik in mreženje.

CID dela na ustvarjanju raznolikih odgovornih in sodelujočih skupnosti ljudi, kjer državljani aktivno prispevajo k družbenemu razvoju in integraciji. Njihovo poslanstvo je, da zagotavljajo trajnosten skupnostni razvoj z ustvarjanjem priložnosti za kvalitetno vključenost v civilno družbo, napredne učne priložnosti in aktivno vpletenost mladih in drugih državljanov.

Culture Goes Europe (CGE)

Culture Goes Europe (CGE) je neprofitna nevladna organizacija, ki jo vodijo mladi profesionalci, ki oblikujejo, izvajajo in evalvirajo lokalne in mednarodne mladinske projekte.

CGE ima več kot 10 let izkušenj v oblikovanju učnih konceptov, ki udeležencem omogočajo, da razvijejo lastne strategije učenja v okviru neformalnega izobraževanja.

Verjamejo v pomembnost in temeljno nujnost enakih možnosti za vse, neodvisno od nacionalnosti, družbe ali osebnega ozadja. Delujejo proti odprti in mirni skupnosti v mestu Thuringia v Nemčiji in tudi preko teh meja promovirajo raznolikosti mišljenja, človekovih pravic in državljanskega udejstvovanja.

Pri spodbujanju teh vrednot CGE zagotavlja pester nabor učnih priložnosti in programov, ki združujejo mlade, odrasle in strokovnjake iz cele Evrope, ki razpravljajo o svojih izkušnjah in mnenjih. Prizadevajo si spodbujati skupno razumevanje, ki presega državne meje, družbena ozadja in osebne interese in delujejo proti skupni identiteti kot vključeni državljani Evrope in sveta nasploh.

Fryshuset

Fryshuset je švedska fundacija, katere vizija temelji na prepričanju, da so spodbuda, zaupanje, odgovornost in razumevanje ključni, da lahko mladi razvijejo svoje notranje sposobnosti in najdejo svoje mesto v družbi.
Fryshuset ima 35 let izkušenj v delu z mobilizacijo pozitivnih sil pri mladih, še posebaj v marginaliziranih okoljih. Tako je Fryshuset pomembna sila družbenih sprememb na Švedskem.

Mladinski Center BIT (MC BIT)

Mladinski Center BIT je prvi mladinski center v Beli krajini (jugovzhodna regija) in je bil ustanovljen leta 2004 s strani dveh najbolj aktivnih mladinskih organizacij v regiji - Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine (MKK) in Kluba belokranjskih študentov (KBŠ). Njihova ciljna skupina so mladi med 15 in 30 letom. Posebno pozornost namenjajo mladim z manj možnostmi, še posebej tistim z družbenimi, ekonomskimi in izobraževalnimi ovirami.

Vizija mladinskega centra BIT je, da ustvari ekipo, ko bo učinkovito nagovarjala potrebe mladih in posledično spodbudila mlade, da se poistovetijo z vrednotami organizacije. Njihovo poslanstvo je pripravljati in izvajati programe in projekte, ki mladim omogočajo, da svoj prosti čas preživijo kreativno in medtem uresničujejo svoje učne, strokovne, kulturne in umetniške potrebe.

MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão

MOJU je portugalska mladinska neprofitna organizacija, ki je politično, sindikalno in versko neodvisna in deluje na lokalni ravni.

MOJU želi prispevati k razvoju prostora, kjer lahko mladi izražajo svoja mnenja in se aktivno in trajnostno udeležujejo v procesih odločanja. Verjamejo, da je mladinsko udejstvovanje v razvoju družbe ključno za povečanje občutka pripadnosti in spodbujanje kvalitete življenja mladih v svojih skupnostih.

Open Youth Centre of Sauga (Sauga ANK)

Odprti mladinski center v Saugi zagotavlja različne prostočasne in neformalno izobraževalne aktivnosti za mlade, ki lahko pri njih pridobijo nove veščine in znanje glede na njihovo starost in interese. Z usposobljeno mladinski ekipo v Sauga ANK razvijajo in izvajajo različne lokalne projekte in dogodke za mlade po celi državi.

Organising Bureau of European School Students unions (OBESSU)

OBESSU je platforma za sodelovanje med državnimi združenji dijakov in poklicnimi srednjimi izobraževalnimi ustanovami v Evropi. Ustanovljena je bila aprila 1975 v Dublinu na Irskem in združuje članske, kandidatske in interesne organizacije po celi Evropi. Vse članske organizacije so neodvisne, državne, reprezentativne in demokratične šolske dijaške organizacije.

United Societies of Balkans (USB)

United Societies of Balkans (USB) je neprofitna organizacija iz Soluna v Grčiji, ki deluje na področju mladine, človekovih pravic in medkulturnega dialoga. Ustanovljena je bila leta 2008 s strani skupine aktivnih mladih ljudi, ki so želeli naslavljati družbene probleme, ki vplivajo na mlade na Balkanu in v Vzhodni Evropi.

Vizija in cilj organizacije je spodbujanje mladinskega udejstvovanja, udeležbe v ekonomskem in političnem življenju, mobilnosti mladih, prostovoljstva in človekovih pravic. UBS daje veliko težo svojim človeškim virom, saj je evolucija organizacije neposredno povezana z razvojem posameznikov, ki delujejo v njej.

Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Youth for Exchange and Understanding deluje na področju spodbujanja miru, razumevanja in sodelovanja med svetovno mladino v duhu spoštovanja človekovih pravic.

Ustanovljena je bila v Strasbourgu leta 1986 s strani skupine 120 mladih iz 11 različnih držav, danes pa je članica Evropskega mladinskega foruma, ki je neodvisna platforma za INGYO in NYC v Evropi. V njihovih aktivnostih sodelujejo mladi iz več kot 30 držav Evrope in Afrike. Kot mednarodna mreža so reprezentativno telo svojih članov v odnosih z institucijami in partnerji na mladinskem področju.

YEU uporablja metodo neformalnega izobraževanja za dvigovanje strpnosti in zavedanja med mladimi iz različnih držav, kultur in tradicij. Z uporabo globalne izobraževalne dimenzije in aktivnostmi medkulturnega učenja spodbujajo višje ravni razumevanja in aktivnega državljanstva skozi razvoj kvalitetnih mladinskih izmenjav, seminarjev, konvencij, srečanj, študijskih obiskov, usposabljanj in skozi ustvarjanje virov neformalnega izobraževanja.