Partnerskap

I projektet deltar 11 partnerorganisationer från 10 länder runtom i Europa, alla med expertkunskaper från arbete med olika ungdomsgrupper från utsatta och marginaliserade områden. Projektet samordnas av Youth for Exchange and Understanding, i Belgien.

På lokal nivå arbetar partnerorganisationer i Sverige, Estland, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Norra Makedonien, Italien, Portugal och Grekland med ungdomar i utsatta områden, unga som inte känner sig sedda, lyssnade på eller älskade, unga som saknar framtidstro och de verktyg de behöver för att kunna påverka samhällsutvecklingen.

På europeisk nivå kommer OBESSU och YEU att skapa möten mellan unga från skolor, ungdomsorganisationer och olika informella grupper. Genom att kommunicera de ungas behov och drömmar till beslutsfattarna, kommer de att bli delaktiva i utvecklingen av nya verktyg och metoder att göra unga mera aktiva, synliga och lyssnade till runtom i Europa.
 

 

ActionAid - Italien

ActionAid är en internationell organisation som arbetar i Italien och ytterligare 45 länder för att bekämpa fattigdom och orättvisor. Man har i mer än 40 år arbetat för en rättvis värld med individer, organisationer och grupper av människor. Målet är att uppnå hållbara och långsiktiga förändringar och öka social jämlikhet. Man sätter individen i centrum, vill ge individen de verktyg som behövs för att kunna försvara sina rättigheter, och skapar plattformar för demokratisk medverkan i samhällsutvecklingen, oavsett om det är i italienska förorter eller små indiska byar.

ADEL - Slovakien

ADEL Slovakia genomför olika utbildningsprojekt och ungdomsutbyten. Man samarbetar med ett brett nätverk av organisationer som ordnar aktiviteter, bedriver forskning och analyser på lokal, nationell och internationell nivå.

ADEL arbetar med en rad olika frågor, från inkludering av unga, interkulturella dialoger, aktivt medborskap och entreprenörskap, sport, hälsa, fredsbyggande, men också olika former av kultur. Alla projekt och aktiviteter bygger på principen om icke-formellt lärande, sökande och interkulturellt lärande, social inkludering och aktivt deltagande.

Center for Intercultural Dialogue (CID)

Center for Intercultural Dialogue (CID) är en civilsamhällesorganisation som arbetar för att främja interkujlturell försståelse och aktivt medborgarskap gen kapacitetsbyggande processer, utbildning och ungdomsarbete. Organisationen fokuserar på många frågor av stor vikt för unga: från tillgång till service och information till forskning om och stöd till politiskt arbete och nätverkande.

CID vill, i samarbete med andra aktörer, skapa olika slags plattformar där medborgarna aktivt kan bidra till social utveckling och ökad integration. Vårt uppdrag är att säkerställa en hållbar samhällsutveckling genom ett kvalitativt engagemang från civilsamhället, utökade utbildningsmöjligheter och en aktiv inkludering av unga och andra medborgare.

Culture Goes Europe (CGE)

Culture Goes Europe (CGE) är en icke-vinstdrivande civilsamhällesorganiation som drivs av unga ledare som skapar, genomför och utvärderar lokala och internationella ungdomssprojekt.

CGE har mer än tio års erfarenhet av att utforma utbildningskoncept, som låter deltagarna utveckla en egen strategi för sitt lärande inom ramen för icke-formellt lärande.

Vi tror på vikten av grundläggande lika möjligheter för alla, oberoende av nationell, social eller personlig bakgrund. Vi arbetar för ett öppet och fredligt samhälle i Thüringen, Tyskland, och Europa och efterstävar tanke- och åsiktsfrihet, mänskliga rättigheter och civilt engagemang.

För att främja dessa värden erbjuder CGE an mängd utbildningsmöjligheter och-program där unga, vuxna och experter från hela Europa möts för att diskutera och dela erfarenheter och åsikter. Vi efterstävar ömsesidig förståelse som går utöver nationella gränser, social bakgrund och personliga relationer och arbetar för en gemensam identitet som engagerade medborgare i Europa och hela världen.

Fryshuset - Sverige

Fryshuset är en svensk stiftelse med en vision som bygger på övertygelsen att uppmuntran, tillit, ansvar och förståelse är nödvändiga för att unga människor ska kjnna utveckla sina talanger och finna en väg in i samhället. Fryshuset har mer än 35 års erfarenhet av att mobilisera positiva krafter hos unga, särskild hos dem i marginaliserade områden. Därigenom utgör Fryshuset en viktig kraft för sociala förändringar i Sverige.

Mladinski Center BIT (MC BIT) - Slovenien

Mladinski Center BIT, det första ungdomscentret i Bela Krajina-regionen i Slovenien, skapades i slutet av 2004 av de två mest aktiva ungdomsorganisationerna i området (MKK-Youth Cultural Club, KBS-Students' Society of Bela Krajina). Huvud-målgruppen är unga mellan 150 och 30 år. Särskild uppmärksamhet ges till unga med sämre möjligheter, särskilt dem som  möter hinder av social, ekonomisk eller utbildningskaraktär.

MC BIT's vision är skapa en grupp som effektivt kan arbeta på att möta unga människors behov och uppmuntra dem att tillämpa organisationens värderingar.

Uppgiften är att förbereda och samordna program och projekt som utvecklar unga människor till att kreativt möta sina behov vad gäller utbildning, expertkunskaper, och kultur.

MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão - Portugal

MOJU – Associação Movimento Juvenil emOlhão, en portugisisk ungdoms-organisation som arbetar på lokal nivå, är en icke-vinstgivande, helt politiskt, fackligt och religiöst obunden NGO. MOJU arbetar för att bidra till utvecklingen av en mötesplats där unga fritt kan uttrycka sina åsikter, och delta i beslutsprocesser på ett hållbart och aktivt sätt. Vi tror att inkludering av unga i utveckliingen av samhället är grundläggande för öka känslan av tillhörighet och för att främja en bättre livskvalitet för unga.

Open Youth Centre of Sauga (Sauga ANK) - Estland

Det öppna ungdomscentret i Sauga, Estland, erbjuder olika fritids och utbildningsaktiviteter för ungdomar, för att de ska kunna tillägna sig nya färdigheter och kunskaper, anpassade till deras egna önskemål och ålder. Tillsammans med en utbildad ungdomsgrupp utvecklar och organiserar Sauga ANK olika lokala projekt och events för unga runtom i hela landet.

Organising Bureau of European School Students unions (OBESSU)

Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) är en plattform för samarbete mellan elev/studentorganisationer på gymnasie- eller yrkesskolenivå runtom i Europa.Organisationen grundades i april 1975 i Dublin, Irland, och är en mötesplats för motsvarande organisationer i Europa. Alla medlemsorgganissationer är oberoende nationella företrädare och demokratiskt verkande elevorganissationer.

United Societies of Balkans (USB)

United Societies of Balkans (USB), en icke-vinstdrivande NGO med bas i Thessaloniki, Grekland, som arbetar med ungdomar, mänskliga rättigheter och interkulturell dialog. USB grundades 2008 på initiativ av en grupp ungdomar som ville arbeta med de sociala utmaningar som unga i Balkan och Östeuropa möter.

Organisationens vision och syfte är att främja ungas kompetensutveckling och deras delaktighet i det ekonomiska och politiska livet, öka deras möjlighet att flytta (mobilitet), ägna sig åt volontärarbete och mänskliga rättigheter. USB har ett  särskilt fokus på utvecklingen av de unga som arbetar i organisationen. Organisationens utveckling är helt beroende till varje individ.

Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Youth for Exchange and Understanding (Ungdomar för Utbyte och Förståelse) arbetar för att främja fred, förståelse och samarbete mellan unga människor runtom i världen, allt i en anda av respekt för de mänskliga rättigheterna.

YEU grundades i Strasbourg 1986 av 120 unga  människor från 11 länder. Idag är YEU medlem i European Youth Forum som är en oberoende platform för  ungdomsorganisationer i Europa.Ungdomar från mer än 30 länder i Europa och Afrika är idag involverade i våra aktiviteter. Genom vårt nätverk representerar vi våra medlemmar gentemot många institutioner och partners på ungdomsområdet.

YEU tillämpar icke-formella utbildningsmetoder för att öka tolerans och medvetenhet bland unga från olika länder, kulturer och traditioner. Genom ett globalt utbildningsperspektiv och ett interkulturellt tänkande bidrar vi till ökad förståelse och ett aktivt medborgarskap. Det görs genom ungdomsutbyten av hög kvalitet, seminarier, möten, studiebesök, träningskujrser, och genom utveckling av icke-formella utbildningsresurser.