Hatfulla uttalanden och narrativ

Vad är ett hatfullt utalande? Kan du känna igen ett sådant? Vilket slags berättelser böter du oftast där du bor?

Här kan du lära dig mer om de hatfulla berättelseerna om de områden vi arbetar med.

 

 

ActionAid - Italien

I Italien arbetar ActionAid med en grupp aktivister med olika bakgrund men med ett starkt engagemang i frågor rörande jämställdhet, mänskilga rättigheter och unga människors möjlighet att bygga sitt självförtroende och integreras i arbetslivet.

Genom att analysera sammanhang och rådande situation - särskilt den bild som ges i media - lär man sig att känna igen och motverka hat och diskriminerande beskrivningar och att främja mot-berättelser i syfte att skapa ett mer öppet och inkluderande samhälle.

ADEL - Slovakien

Vår främsta målgrupp är unga från utsatta områden i östra Slovaken, som ofta möter hatfulla eller stereotypiska uttalanden från andra och som saknar möjligheter att skapa förändring.
Men vi har en expert med erfarenhet av arbete med romska ungdomar. Vi kommer därför att planera kommande aktitiviteter tillsammans med även denna målgrupp.

CGE - Tyskland

Vi arbetar främst med lokalsamhället i regionen Thüringen, som upplever en utveckiling med minskande befokning och växande högerextrem rörelse. Vi kommer att arbeta med ungdomar från ekonomiskt utsatta stadsområden, där nationalism och rasism är vanligt förekommande. De männskor som bor där lever ofta i fattigdom och saknar framtidsmöjligheter, särskilt bland de unga.

CID - Makedonien

Vi kommer att arbeta med unga mellan 12 och 25 år, ungdomar med begränsad tillgång till aktiviteter efter skolan, och som vill förändra samhället och bidra till en positiv utveckling.

Fryshuset - Sverige

Fryshuset har valt att arbeta med en grupp unga mellan 15 och 20 år från ett utsatt område som heter Vivalla.

Gemensamt för unga i Sverige från denna typ av områden är en brist på förtroende för regering och myndigheter och en känsla av övergivenhet.Vi vill ge dessa ungdomar en plattform där de kan berätta om sina individuella erfarenheter av hatfulla utallanden, oavsett om de kommer från Vivalla eller Rinkeby.I Sverige har människor med annan hudfärg än vit ofta sämre förutsättningar och möjligheter, vilket leder till mycket frustration i dessa områden.

Vi känner starkt att detta projekt kommer att tas emot väl och att det ge en del idéer till dem som medverkar till att fortsätta arbeta med dessa frågor. Vi tror också att de kan uppmuntras till tala om vad de tror på och vad de vill ändra på. Förhoppningsvis kommer projektet att ge dem en 'ny-start' och få dem att stå upp för sina åsikter och tala om hur de upplever samhället.

MC BIT - Slovenien

Vår medlemmar är universitetsstudenter från landsbygden. De studerar för närvarande vid universitetet i huvudstaden Ljubljana. De kommer alla från gymnasiet Črnomelj, så de är väl bekanta med de frågor vi arbetar med.

MOJU - Portugal

Vår målgrupp är blandad, från socio-ekonomiskt och socialt utsatta familjer till ungdomar från medleklassfamiljer. De upplever alla probem med koppling till jämställdhet, rasdiskriminering, psykiska problem, mobbing, våld i hemmiljön etc.

Med en så blandad målgrupp har vi kunnat arbeta med en rad olika frågor.Ibland har det varit svårt för en viss grupp att sätta fingret på huvudproblemet. Vi har därför ägnat en viss tid till att diskutera olika strategier och ämnen. Vi har funnit en hel del icke-formella utbildningar och verksamheter i olika spännande former. Detta har hjälpt oss att utmana vår förmåga konceptualisera och att reklektera över nya idéer. Slutligen valde vi att arbeta med rasdiskriminering, jämlikhet och skolutvecklling.

Sauga ANK - Estland

Vi ville ha med unga fråm fyra olika delar av Tori-kommunen i projektet (Sauga, Tori, Sindi, Are) för att få med olika synpunkter och åsikter. Saga Open Youth Center har påbörjat en grupprocess för att bygga teamet. En ungdomsgrupp har kartlagt de ungas situation i sina resp områden, diskuterat skillnader, talat om hatfulla uttalanden och genomfört ett antal diskussioner kring detta: hur uttrycker man sig i skolan, i hemmet, ute i samhället, i sociala sammanhang etc.

Ungdomsgruppen präglas av mångfald. Vi har beaktat olika boendeformer, innerstad resp ytterstad, men också de ungas utbildningsbakgrund (grundskola, gymnasium, yrkesskola), könsjämlikhet och deras deltagande i den allmänna debatten, och även deras arbetsförhållanden och sociala bakgrund.

USB - Grekland

Vår lokala grupp består av tonåringar som bor i utkanten av Thessaloniki. Den västra delen av Thessaloniki är känt som ett industriområde. Sådana områden betraktas som underutvecklade eftersom det saknas en plan för de boende och boendemiljön.Alltsedan finanskrisen är det många med en besvärlig ekonomisk situation som  bor i dessa områden.Vår grupp består av unga vuxna som växt upp i sådana områden.

De har särskilt svårt att delta i olika former av kulturella eller politiska utbildningar, evenemang, politiska protester etc. De bor i olika delar av de västra förorterna, där de saknar tillgång till den polisk-ekonomiska och kulturella arenan. Brist på allmänna kommunikationer och kostnaden för att nyttja dess gör det svårt att ta sig till stadskärnan.

YEU - Belgien

Våra lokala aktiviteter kommer att utvecklas tillsammans med RainbowHouse Brussels (RBH), som har till huvudujppgift att kämpa för HBTQ-personers rättigheter.Vårt mål är att känna igen och identifiera hatfulla uttalanden och berättelser gentemot HBTQ-kollektivet och att skapa mot-berättelser och mekanismer för att motverka de förra.

Den lokala grupp som deltar i projektet består av unga HBTQ-personer mellan 21 och 29 år, som bor i eller besöker Bryssel och som möts av svårigheter i sina boendeområden. De är av icke-belgiskt ursprung och många av dem är nyanlända och representerar en blandad grup av unga vuxna HBTQ-individer. De har upplevt diskriminering på olika sätt, både verbalt och icke-verbalt, och genom våld - på arbetsplatsen, på gatan eller till och med inom familjen. Diskrimineringen bygger på att de öppet visar sin sexuella läggning, i kombination med andra socio-politiska faktorer som ras, nationalitet eller att inte passa in utseendemässigt.