Проект

Brave New YOU - Reloaded има за цел градење на капацитети и доверба меѓу различните младински заедници – нивно приближување и на локално и на меѓународно ниво– заедно да создадеме поинклузивна и слободоумна Европа.

Проектот се занимава со прашања за говор на омраза и недостаток на учество на младинските заедници доживувајќи дискриминација и исклучување. Преку процес на градење на капацитети, локални и меѓународни активности, нашите младински работници и младински организации ќе развијат компетенции за контакт со загрозените млади и загрозени заедници. Проектот ќе ги поттикне овие млади луѓе да станат лидери во заедницата, да ги идентификуваат и деконструираат наративите за омраза и да градат поинклузивни наративи за нивните заедници.

Проектот го сочинуваат 11 партнери од 10 земји низ Европа со експертиза за работа со различни групи млади од загрозени и маргинализирани области и обезбедување простор за нивно учество.