Партнерство

Проектот го сочинуваат 11 партнери од 10 земји низ Европа со експертиза за работа со различни групи млади од загрозени и маргинализирани области и обезбедување простор за нивно учество. Tкоординативен партнер е Млади за размена и разбирање, со седиште во Белгија.

На локално ниво, партнерите низ цела Европа (север: Шведска, Естонија; запад: Германија; централно: Словачка, Словенија; југ: Северна Македонија, Италија, Португалија, Грција) ќе работат со млади во загрозените соседства - оние млади луѓе кои се чувствуваат невидливи, нечуени или несакани, без надеж за иднината и без алатки за да влијаат врз сопствениот развој или развојот на нивните заедници.

На европско ниво, ОБЕСУ и YEU ќе ги искажат младите од училиштата, младинските организации и неформалните групи. Преку истражување на потребите и страстите на младите за донесување на одлуки, тие ќе бидат вклучени во развојот на нови алатки и пристапи за да ги направат младите поактивни, видливи и слушани низ Европа.

ActionAid Italia

ActionAid е меѓународна организација која работи во Италија и во 45 земји во светот за да ги ја победи сиромаштијата и неправдата. Работи за фер и праведен свет со луѓе, заедници и групи повеќе од 40 години за да се постигнат одржливи и трајни промени и да се зголеми социјалната правичност. Нивната мисија е да ги стават луѓето во центарот, за да можат тие да ги бараат своите права, создавајќи простори за демократско учество во заедниците каде и да се, од италијанските предградија до најмалите индиски села.

ADEL Slovakia

АДЕЛ Словачка спроведува разновидни проекти, обуки, размена на млади и други едукативни активности, и соработува со широка мрежа на институции, организирање настани и спроведување на истражувања и анализи на локално, национално и меѓународно ниво. АДЕЛ опфаќа широк спектар на теми од учество на младите, интеркултурен дијалог, активно граѓанство до претприемништво, спорт, здрав начин на живот, градење мир, но исто така и уметност и култура. Сите проекти и активности се засноваат на пристапи на неформално образование, искуствено и интеркултурно учење, социјална инклузија и активно учество.

Center for Intercultural Dialogue (CID)

Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) е граѓанска организација која работи на промовирање на меѓукултурно прифаќање и активно граѓанство преку процеси на градење на капацитети, едукација и младинска работа. Активностите на организацијата се фокусират на многу аспекти кои се од интерес за младите: од обезбедување услуги и информации до истражување и поддршка за креирање политики и вмрежување.

ЦИД работи на создавање разновидни одговорни и кооперативни заедници каде што граѓаните активно придонесуваат за социјалниот развој и интеграција. Нашата мисија е да обезбедиме одржлив развој на заедницата преку создавање можности за квалитетен ангажман на граѓанското општество, унапредување на можностите за учење и активно вклучување на младите и другите граѓани.

Culture Goes Europe (CGE)

Culture Goes Europe- Културата оди низ Европа (CGE-КОЕ) е непрофитна, невладина организација водена од млади професионалци, кои дизајнираат, спроведуваат и оценуваат локални и меѓународни младински проекти.

КОЕ има повеќе од десет години искуство во создавање на едукативни концепти, што им овозможуваат на учесниците да развијат само-дефинирана стратегија за учење во рамките на неформалното образование.

Ние веруваме во важноста и основниот императив на еднаквите можности за сите, независно од националното, социјалното или личното потекло. Ние работиме кон отворени и мирни општества во Тирингија, Германија, Европа и пошироко што промовираат разновидност на размислување, човекови права и граѓански ангажман.

Да се промовираат овие вредности, КОЕ обезбедува разновидни образовни можности и програми кои ги здружуваат младите, возрасните и експертите од цела Европа за да ги споделат и дискутираат своите искуства и мислења. Наша цел е да поттикнеме меѓусебно разбирање што ги надминува националните граници, социјалното потекло и личните припадности и работи кон заеднички идентитет како ангажирани граѓани на Европа и на светот воопшто.

Fryshuset

Фришусет (Fryshuset) е шведска фондација, чија визија се заснова на убедувањето дека охрабрувањето, самодовербата, одговорноста и разбирањето се неопходни за да им се овозможи на младите да ги развиваат своите вродени способности и да го најдат својот пат во општеството. Фришусет има 35 годишно искуство во работа со мобилизирање на позитивни сили кај младите, особено оние во маргинализирани средини. Притоа, Фришусет е значајна сила за социјални промени во Шведска.

Mladinski Center BIT (MC BIT)

Младински центар БИТ (Mladinski Center BIT) е првиот младински центар во регионот Бела Краина (Словенија) основана кон крајот на 2004 година од страна на двете најактивни младински здруженија во областа (MKK-Youth Cultural Club, KBS-Students' Society од Бела Краина). Главната целна група се млади луѓе на возраст од 15 до 30 години. Посебно внимание е посветено на младите луѓе со помалку можности, особено оние со социјални, економски и образовни бариери.

Визијата на МЦ БИТ е да создаде тим кој ефикасно ќе работи кон исполнување на потребите на младите и следствено ќе ги охрабри младите да се идентификуваат со вредностите на организацијата.

Мисијата е да подготви и координира програми и проекти кои им овозможуваат на младите да го поминуваат слободното време креативно, исполнувајќи ги нивните образовни, стручни, културни и уметнички потреби.

MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão

MOJU – Здружение за младинско движење во Олхао е португалска младинска организација која работи на локално ниво, е непрофитна и независна од секаква политичка, синдикализам или верска припадност. MOJU има за цел да придонесе за развој на простор каде што младите можат да ги искажат своите мислења и да учествуваат во процесите на одлучување активно и одржливо. Ние веруваме дека вклученоста на младите во развојот на активно учество во општеството е од суштинско значење за да се зголеми чувството на припадност и да се промовира подобар квалитет на живот на младите во нивните заедници.

Open Youth Centre of Sauga (Sauga ANK)

Отворениот младински центар на Сауга (Sauga) обезбедува различни активности за во слободно време и неформални образовни активности за младите да стекнат нови вештини и знаења во согласност со нивната возраст и интереси. Заедно со обучена младинска група, Sauga ANK развива и организира разни локални проекти и настани за млади низ целата земја.

Organising Bureau of European School Students unions (OBESSU)

Биро за организација на европските студеношколски унии (ОБЕССУ) е платформа за соработка помеѓу националните ученички унии на училиштата активни во општо средно и средно стручно образование во Европа. Основана е во април 1975 година во Даблин, Ирска и ги обединува организациите членки, кандидати и придружни организации од цела Европа. Сите организации-членки се независни, национални, репрезентативни и демократски ученички организации на училиштата.

United Societies of Balkans (USB)

Обединети општества на Балканот (OOБ) е непрофитна, невладина организација со седиште во Солун, Грција и работи во областа на младите, човековите права и меѓукултурниот дијалог. Основана е во 2008 година со формирање на група активни млади луѓе кои сакат да се осврнат на социјалните проблеми што ги засегаат младите на Балканот и Источна Европа. Визијата и целта на организацијата се промовирање на зајакнување на младите, учество во економскиот и политичкиот живот, мобилност на младите, волонтеризам и човекови права. Особено, ООБ им придава големо значење на своите човечки ресурси, бидејќи еволуцијата на организацијата е директно поврзана со еволуцијата на поединците во рамките на.

Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Млади за размена и разбирање (Youth for Exchange and Understanding) работи на унапредување на мирот, разбирањето и соработката меѓу младите луѓе во светот, во духот на почитување на човековите права.

Основано во Стразбур во 1986 година од група од 120 млади луѓе од 11 различни земји, денес сме член на Европскиот младински форум кој е независна платформа за INGYO и NYC во Европа. Имаме млади луѓе од над 30 земји од цела Европа и Африка вклучени во нашите активности. Како меѓународна мрежа, ние сме репрезентативно тело на нашите членови во контактите со институциите и партнерите во областа на младите.

YEU користи методи на неформално образование за да ја зголеми толеранцијата и свеста меѓу младите од различни земји, култури и традиции. Користејќи глобална димензија на образованието и активности за меѓукултурно учење, ние промовираме поголемо ниво на разбирање и активно граѓанство преку развој на квалитетни размени на млади, семинари, конвенции, состаноци, студиски посети, курсеви за обука и производство на неформални ресурси за образование.