Политика за користење

Нашата долгорочна цел е да обезбедиме механизам за достигнување и вклучување на млади луѓе од загрозено потекло, преку специфични промени во политиката и програмата. Така, ќе развиеме 10 активности за политика и ќе се осигураме дека локалните носители на одлуки ќе ги земат во употреба нашите препораки за политика и стратегија.